post

A właściwie co to jest ubezpieczenie na życie?

To
pytanie wbrew pozorom nie jest banalne, gdyż termin „ubezpieczenie
na życie” charakteryzuje kilka typów polis. Skąd wzięły się
polisy i co nam one gwarantują?

Pierwsze polisy na życie podpisywali w XVI w. kupcy i żeglarze, ubezpieczając się na wypadek zatonięcia statku czy schwytania przez piratów. Zapewniały one sposoby na przeżycie pozostałej w porcie rodzinie. Sto lat później zaczęły powstawać pierwsze towarzystwa ubezpieczeniowe, cieszyły się one jednak przede wszystkim ubezpieczeniami bycia na wypadek pożaru. W Polsce najstarsze polisy na życie wywodziły się one od kas brackich, zakładanych przez bractwa cechowe, do których od późnego średniowiecza zapisywali się górnicy. Miały a one na początku charakter ubezpieczeń wzajemnych. Świadczenia na wypadek śmierci stopniowo stały się dostępnie nie tylko dla osób związanych z zawodami wysokiego ryzyka, ale dla zwykłych obywateli. Ich rozkwit nastąpił około 200 lat temu. Dziś często nie uświadamiamy sobie, że w ciągach, kiedy nie istniało powszechne ubezpieczenie, łączące się z prawem do emerytury czy opieki medycznej, los ludzki był bardzo bardziej kruchy niż teraz, a w razie nieszczęśliwego wypadku można było liczyć wyłącznie na pomoc rodziny, Kościoła lub możnego arystokraty.

Jak podają podręczniki, ubezpieczenie na mieszkanie to polisa, której celem jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego przez zagwarantowanie ubezpieczonym świadczeń w postaci tzw. sum ubezpieczenia. Są one stanowione w specjalnej umowie, polisie, podpisywanej na wypadek śmierci, dożycia określonego wieku lub nastąpienia nieszczęśliwego wypadku. Polisy dzielą się ogólnie na terminowe (zawierane na pewny czas) i bezterminowe. Jeśli chodzi o formy ubezpieczeń na życie, możemy wymienić: ubezpieczenie na wypadek śmierci, ubezpieczenie na dożycie, ubezpieczenie mieszane, renty życiowe, ubezpieczenie posagowe, ubezpieczenie grupowe i ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym.